برج باراجين

 

 

 

 

 

 

اين برج در چهار كيلومتري شمال قزوين ، بر ارتفاعات غربي رودخانه ارنزك ، روي سكويي هشت ضلعي كه حدود يك متر از زمين ارتفاع دارد بنا گرديده است . رج اول سنگ چين سكو با كمك سنگ ها ي صاف و تراش دار چهار گوش و بقيه از سنگ لاشه ساخته شده است . طول هريك از اضلاع اين سكو ۳/۷۰ متر است . نماي اصلي برج ، مدور است كه بر گرداگرد آن هشت نيم ستون مدور با فواصل معين اضافه گشته؛  فاصله ميان بدنه اصلي برج تا لبه سكوي هشت ضلعي ۲/۲۰ و فاصله بيشترين برجستگي نيم    ستون ها تا لبه سكو ۱/۶۰ و محيط پايين برج ۱۷ متر است . نيم ستون ها تا نيمه ارتفاع اصلي برج ادامه دارند و در آنجا قطع شده اند و چنين مي نمايد كه علاوه بر جنبه تزييني،نقش پشتيباني بنا را بر عهده داشته اند . اين برج از آثار معماري قرن چهارم يا پنجم ه.ق است.

 

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها