زبيده خاتون

 

 

 

 

 

درجانب شرقي محله خيابان و ابتداي بايندركوچه زيارتگاهي است كه به زبيده خاتون شهرت دارد. بناي بقعه در جانب شرقي صحن و بناي مسجد آن در قسمت شمالي قرار دارد. حرم امامزاده چهار گوشه اي است كه به كمك فيلپوش هايي كه از كف آغاز شده پوشش يافته است. نماي مسجد از جانب صحن از زيبايي خاصي برخوردار است و از سر طاقنما با قوس نعل اسبي و ارسي هاي چوبي تشكيل شده است. لچكي ها داراي تزيينات معقلي است.در اين لچكي ها آجرهاي سفالي دايره شكلي با نقش ستاره كار شده است. روي جرزهاي دو طرف طاقنماها نيز آجرهاي نقش برجسته با طرح ترنج لوزي شكل به چشم مي خورد. شبستان مسجد در وسط داراي سه ستون حجيم و استوار آجري است.

 

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها