حیاط شترخان

 

 

 

 

 

در بخش جنوب غربي مجموعه سعد السلطنه ، حياط شترخان قراردارد . اين محدوده بزرگترين فضاي يکدست و کلان مجموعه را شامل مي گردد . عملکرد اوليه آن به احتمال زياد بار انداز کالا بوده و بدين جهت بدور از هرگونه تزئين و نازک کاري در طرح اوليه بوده است . پلان شبستاني ، الگوي معماري اين بخش از مجموعه مي باشد .مساحت اين فضا 4378 مترمربع مي باشد که 2042 مترمربع آن به فضاي اصلي و شبستاني اختصاص دارد که وسعت قابل توجهي است . با توجه به ارزشهاي فرمي و ريتم در اين بخش ، فضا داراي کيفيت مناسب و وحدت مي باشد . اين محدوده از مجموعه سعد السلطنه با دارا بودن يک ورودي مستقل از طريق يک دالان نيمه باز به حياط محدوده از استقلال خوبي برخوردار است . حياط از تناسبات خوبي برخوردار بوده و کيفيت معماري و چشم اندازهاي خوبي را دارا مي باشد . مجاورت اين مجموعه با گذر برق و قرار گيري در مجاورت مسجد النبي و کتابخانه نبويه به اهميت و جايگاه ويژه اين حياط مي افزايد . دسترسي هاي متعدد شترخان ، از جنوب گذر برق ، از غرب راسته وزير و از طريق دالان غربي ، امکانات خوبي را براي محدوده فراهم مي آورد.