مسجد و مدرسه شیخ‌الاسلام

 

 

 

 

 

 

اين مدرسه كه در سده هاي پيش و به وسيله يكي از اميران تركمان قزوين تاسيس شده ، در دوره قاجار طي دو نوبت مورد مرمت و بازسازي قرار گرفته كه تجديد بناي آن در ۱۳۲۱قمري توسط مرحوم ميرزا مسعود شيخ الاسلام به افزايش مسجد و دو حياط خلوت پيوسته به هشتي ورودي مدرسه انجاميده است. حياط مدرسه كه به جلو خان وسيع و هشتي ورودي در جانب غربي راه مي يابد شكل هشت ضلعي نگيني دارد كه سي و سه حجره گردا گرد آن قرار گرفته اند . غير از حجره هاي ضلع شمالي تمامي حجره ها داراي ايوانچه مزين به رسمي بندي و كاشي كاري هستند . مدرس نسبتا بزرگ مدرسه در جانب شرقي واقع شده و دو ستون استوار و بلند در جلو ي ايوان آن بر آورده اند .بناي مسجد و مدرسه از آجر است و تزييناتي از كاشي و آجر لعابدار دارد . شبستان مسجد مسعوديه كه در جنوب غربي مدرسه واقع است پوششي از طاق و تويزه دارد و با ۱۴ ستون سنگي از زير بنايي خاصي برخوردار مي باشد.

 

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها