سایر جاذبه‌ها

 

 

 

سرچشمه خاررود

 

 

سرچشمه نينه رود

 

 

آبشار گرمارود

 

 

درخت چنار خونبار زرآباد

 

 

سرو کوهي کش آباد

 

 

سرو کوهي زناسوج

 

 

چنار کهن شمس کلايه

 

 

کوه هاي تخت سليمان

 

 

صخره هاي بزکش اوان

 

 

جنگل يالان اسعدي