مسجد مدرسه سردار

 

 

 

 

 

زيباترين مدرسه قزوين در روزگار قاجار توسط دو برادر كه داراي منصب سرداري بوده و درجنگ هاي ايران و روس به شجاعت و لياقت شهرت داشتند ساخته شد. حسين خان و حسن خان سردار در سال ۱۲۳۱قمري با احداث اين مجموعه شاهكاري از معماري و هنر قاجاري را به وجود آورده اند . مدرسه در دو طبقه ، با ازاره سنگي و آجر تراش كه با تزيينات كاشي همراه است ساخته شده و داراي ۳۲ حجره است . حجره ها در دو سوي دو گوشوار كه متصل به ايوان هاي كوچكي است بنا شده و در جلو هر حجره سكويي قرار دارد . نماي تمامي ديوارها در طبقه همكف با كاشي تزيين شده و تكرار نام محمد با خط هندسي جلوه اي خاص به آن بخشيده است . نماي طبقه دوم از طاقنماهايي با قوس صفوي تشكيل شده و لچكي هاي آن به كاشي هاي مينايي مزين گشته است . كتيبه اي به نستعليق ممتاز از تركيب بند محتشم كاشاني چهار سوي زير رخبام را زينت داده و كتيبه اي مرمرين در سردر كاشيكاري شده مدرسه به زيبايي آن افزوده است . مهتابي بزرگي در جنوب مدرسه گسترده است كه به مسجد سردار مي پيوندد. مسجد داراي سه طاق بزرگ آجري است كه گنبد فيروزه اي كوچكي بر فراز آن قرار دارد . پنجره چوبي مشبك بسيار بزرگي كه حاصل هنر گره چيني است طاقنماي جنوبي مدرسه را پوشانده و درِ ورودي به مسجد از مدرسه در دل آن تعبيه شده است.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها