سرای رضوی (شاه)

 

 

 

 

 

 

سراي رضوي با سه ورودي كه به قيصريه ، بازار وزير و بازار بزازها  مي پيوندد در دو طبقه ساخته شده و در جنوب قيصريه قرار دارد . اين سرا از آثار دوره صفويه است و شاردن به تفصيل به وصف آن پرداخته است.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها