سرای قیصریه

 

 

 

 

 

 

 

بازار نسبتا بزرگي است كه از شرق به غرب در شمال مسجد النبي گسترده شده و داراي چهار در است . درِ شرقي به سراي وزير و درِ غربي به چهار سوقي باز مي شود. دو تيمچه دو طبقه سرپوشيده و سرباز در شمال و جنوب قيصريه قرار دارند كه به وسيله دو در با قيصريه مرتبط مي شوند . طاق هاي آجري رفيع كه ازاستحكام و استواري بنا خبر مي دهند در امتداد يكديگر تكرار شده و مجموعه زيبايي را شكل داده اند. اين بازار از آثار شاخص دوره صفوي در قزوين است.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها