مسجد پنجه‌علی

 

 

 

 

 

 

از مساجد قديمي قزوين است كه در دوره صفويه به عنوان عبادتگاه اهل حرم شناخته شده، به وسيله نقبي به داخل ارگ سلطنتي راه داشته است. سنگ صيقلي مرمري كه پنجه اي بزرگ بر آن نقش بسته و بر پيشاني محراب نصب شده بود علت انتساب مسجد به اين نام را آشكار مي ساخت. ستون هاي مرمرين، طاقهاي استوار آجري و محراب كاشي كه به خط ثلثي نفيس آراسته است از ويژگي هاي اين مسجد به شمار مي رود.