مدرسه امید

 

 

 

 

 

نخستین مدرسه قزوین به شیوه آموزشی جدید است که در دوره قاجار، با همت سالار اکرم و مرحوم شهید قاضی ارداقی(از آزادیخواهان صدر مشروطه) در کنار عالی قاپو تاسیس شده است.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها