نام‌گذاری

 

 

 

با اين كه شهرنامه نگاران و جغرافي نويسان براي نامگذاری شهر قزوين به نكات فراوان و متفاوتي اشاره كرده اند، به نظر مي رسد وجه تسميه اي كه استاد دكتر دبير سياقي از علامه علي اكبر دهخدا نقل مي كنند علمي تر و به حقيقت نزديك تر باشد : قزوين مركب از " كزو" به معناي پسته كوهي و " ين " نسبت است، يعني سرزمين پسته. محصولات كشاورزي و باغي قزوين از گذشته هاي بسيار دور – با وجود كم آبي شهر – مشهور بوده و به نقاط ديگري صادر مي شده، ولي پسته آن به دليل مرغوبيت، سبزينگي و روغنــي بــودنش از آوازه بيــشتري برخورداراست و در آثار سخنوران و شاعران نامدار پارسي انعكاس يافته است:

 

 

لب ها نمكين و خنده شيرين


 

خـوش پسته بود ديار قـزوين

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها