مسجد مدرسه پیغمبریه

 

 

 

 

 

 

در قسمت شمالي بقعه پيغمبريه ، مسجد و مدرسه كوچكي قرار دارد كه بر اساس كتيبه موجود توسط " سارو تقي "وزير شاه عباس دوم در سال ۱۰۵۴هجري بنا شده است . ۱۱ حجره كه ۶ باب آن داراي ايوانچه است در سه ضلع مدرسه واقع شده و با پلكاني از سمت غربي به خيابان راه مي يابند. مدرس اين مدرسه در جوار مسجد – در ضلع جنوبي – بنا شده است . فضاي مدرس به شكل مستطيل و فضاي مسجد به صورت مربعي در ابعاد حدود ۷ متر است كه حكم گنبد خانه نيز دارد و با يكديگر مجموعه يكپارچه اي را ايجاد كرده اند . كتيبه سنگي ديگري نيز حكايت از آن دارد كه شخص به نام " ملاوردي بيك" در سال ۱۱۵۰هجري به تعمير اين مجموعه همت گماشته است.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها