کافر گنبد

 

 

 

 

اين بنا كه بروي صفه ای وسيع به صورت برجي هشت ضلعي با ازاره سنگي و ديواره هاي آجری ساخته شده در شمال روستاي نياق قرار دارد و با سه ورودي شمالي ، شرقي، غربي – كه فعلا مسدود است – به داخل برج مي پيوندد و ضلع جنوبي آن را محرابی ساده تشكيل  مي دهد . در وسط هر ضلع از داخل بنا طاقنمايی به شكل  قوس تيزه دار ساخته اند كه نسبت به سطح اضلاع هشت ضلعي برجسته ترند . بقايای پوشش گنبد مدوری كه به كمك طاقنماها و پاباريك ها شكل گرفته وجود دارد و احتمال داده مي شود كه پوشش دوم آن مخروطي بوده است . به نظر مي رسد اين بنا از آثار دوره سلجوقي و مدفن يكي از بزرگان اسماعيليان باشد.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها