جشن گندم

 

 

برگزاري جشن گندم در بيشتر مناطق روستايي استان پيشينه اي بس طولاني دارد ولي مراسمي كه در منطقه آوج برگزار مي شود از شكوه بيشتري برخوردار است . اين جشن در كنار آبگير كوچك و زيباي " دريابك" واقع در شمال پرسپانج برپا مي گردد و اهالي

روستاهاي همجوار با حضور گسترده در‌كنار آبگير به ازاي هر خانواده يك گوسفند قرباني مي كنند و پس از شكر و شادي به درو محصول مي پردازند.