آب انبار حاج کاظم

 

 

 

 

اين آبگير نيز در انتهاي خيابان تبريز كه يكي ازمحلات كم آب شهر است به وسيله مرحوم حاج كاظم كوزه گر به دستياري حاج اسماعيل در سال ۱۲۵۶ بنا شده و از نظر گنجايش و زيبايي كم نظير است . نماي سردر رفيع و با شكوهي كه طاق آن رسمي بندي شده و دو طاقنما در طرفين دارد به تمامي به كاشي كاري مزين است . در قسمت ورودي راه شير كه چهل پله از سنگ تراشيده دارد چهار سكو در دو طرف با دو فضاي خستگي گير ساخته شده و طاق آهنگ با قوس جناغي آن پوشش داده كه دو كاربندي نيم كار زيبايي خاصي به آن بخشيده است . مخزن آبگير پلاني مستطيلي دارد و با طاق و تويزه پوشش داده شده و قطر ديوارهاي آن به ۳ متر مي رسد كه مي تواند بيش از ۲۳۰ هزار ليتر آب را در خود ذخيره كند . دو بادگير يا هواكش بلند مزين به كاشي و آجر تراش  كه در پايين چهار ضلعي است و سپس به هشت ضلعي تبديل مي شود و دو كتيبه مرمرين به نستعليق ممتاز از برجستگي هاي خاص اين آبگير به شمار مي رو ند .

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها