غار سفیدآب

 

 

 

 

این غاردر۴ کیلومتری روستای سفیدآب و در دل کوه سفید چشمه قرار دارد. ارتفاع تقریبی آن ازسطح دریا ۲۴۰۰ متر ازسطح دریا است که با مختصات ۵۰/۲۰/۴۲ درجه طول شرقی و ۳۶/۳۴/۴۲ درجه عرض شمالی برابری می کند.این غار به خاطر وجود آب بسیار، دهلزهای عمودی فراوان- که فرود بعضی چاه رودهای آن به عمق پنجاه متر می رسد- استلاکتیت و استلاکمیت های جوان و بافت گل کلمی درسطوح مختلف آن مورد توجه غارنوردان و توریست های ماجراجو است. زمین شناسان براساس سنگ های آهکی رسی مربوط به سازند روته سن غار سفید آب رابین ۲۵۰ تا ۲۹۰ میلیون سال تخمین زده اند.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها