مدرسه التفاتیه

 

 

 

 

 

 

اين مدرسه كه يكي از كهن ترين مدارس موجود قزوين است در دوره ايلخاني توسط خواجه التفات بنا شده و داراي طرحي دو ايواني و يك طبقه است . سر در ورودي مدرسه كه با احداث خيابان تخريب شده در جانب جنوبي قرار دارد و كتيبه بسيار نفيس آن هم اينك در بخش دوره اسلامي موزه ايران باستان نگهداري مي شود . حياط مدرسه به صورت مستطيل است كه در چهار كنج آن ايوانچه ساخته و به شكل هشت ضلعي نگيني در آورده اند و ۲۶ حجره و يك مدرس در دور تا دور آن قرار گرفته كه همه حجره ها با ايوانچه اي به حياط راه مي يابند. پوشش همه حجره ها از نوع طاق آهنگ با قوس تيزه دار است . از ويژگي هاي مدرسه التفاتيه آب انباري در وسط حياط است كه گنجايش ۹۰۰۰۰ ليتر آب را دارا است.

 

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها