دروازه درب‌كوشك

 

 

 

 

يكی از كهن‌ترين دروازه‌هاي شهر است كه به سوي الموت، رودبار شهرستان و كوشك و شكارگاه‌هاي شمال قزوين باز مي‌شده و داراي يك ورودي با قوس و كليل و نيم دايره است. در هر طرف راهرو، دو طاق‌نما ساخته شده كه با نرمي به سوي بيرون پيش آمده و حالت آغوش گشوده را تداعي مي‌كند. اين دروازه تنها يك نما به سوي خارج شهر دارد كه از تزيينات كاشي كاري موجود بنا در زمان فرمانروايي عضد الملك قاجار انجام شده است.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها