گرمابه بلور

 

 

 

 

از بناهای دوره قاجار و دارای ۶۰۰ متر مربع مساحت در خیابان تبریز است. پوشش طاق و تویزه و گنبد در بینه و گرمخانه، رسمی بندی و به ویژه چهار لایه نقاشی دیواری تشخص خاصی به این بنا بخشیده است.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها