منطقه حفاظت‌شده باشگل

 

 

 

 

منطقه باشگل كه در غرب شهرستان تاكستان و در عرصه اي به وسعت تقريبي ۲۷ هزار هكتار گسترده است تحت مديريت حفاظت شده زيست محيطي قرار دارد و گونه هاي جانوري فراواني در آن به زندگي و زاد آوري مي پردازند . اين منطقه با سيماي كاملا تپه ماهوري پناهگاه امني براي جمعيت قوچ ،ميش و آهوهاي بومي و مهاجري است كــه از استــان هـاي همجوار به آن روي مي آورند.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها