غار يخی انگول

 

 

 

 

اين غار با مختصات ۴۹/۵۱/۱۵ درجه طول شرقي و ۳۶/۱۱/۵۸ عرض شمالي در سه كيلومتري شمال روستاي دينك – از توابع بخش كوهين – و ارتفاع ۱۹۷۲ متر از سطح دريا واقع شده است . دسترسي به غار تا حدودي مشكل و ورود به آن به خاطر شيب تند و طبقات مختلف بسيار سخت است . وجود يخ هاي فراوان در ديواره ها و كف غار موجب سرماي شديد هواي درون آن شده و از ويژگي هاي ممتاز غار به شمار مي رود . به لحاظ زمين شناسي غار انگول در اثر لغزش سنگ هاي دولوميتي بخش غربي قله كوه انگول به وجود آمده و از دسته غارهاي انحلالي نيست . سن اين غار بعد از ترياس مربوط به دوران دوم زمين شناسي بوده و تحت تاثير فعاليت و حركات تكنونيكي منظم ايجاد شده است.

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها