آمنه خاتون

 

 

 

 

 

 

بناي اين امامزاده از آثار دوره صفوي و عبارت از كثير الاضلاعي هشت ضلعي است كه در هريك از اضلاع هشت گانه آن طاقنمايي با قوس كليل كار شده است. پوشش حرم به كمك كاربندي هاي واقع در بين قوس هاي هشت گانه صورت گرفته و سقف گنبد به گونه ستاره هشت پر درآمده است. بقعه مزبور از خارج داراي طرح مدوّر است كه بخشي از آن در ميان دو تالار مستطيل شكل الحاقي محصور شده است. قسمت بالاي بقعه كه از دو تالار فوق مرتفع تر است طرح استوانه اي بنا را به خوبي نشان مي دهد. تزئينات اين قسمت در پايين توسط آجرهاي لعابي با طرح هندسي و در بالاي آن دوره اي با كاشي هفت رنگ و نقش گياهي صورت گرفته است.

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها